Úplná pravidla soutěže „VYHRAJ LEDNIČKU S DOPÉKACÍM PEČIVEM LA LORRAINE“

 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje spotřebitelskou soutěž nazvanou
„VYHRAJ LEDNIČKU S DOPÉKACÍM PEČIVEM LA LORRAINE“ v České republice.

I. Pořadatel a organizátor soutěže

1. Pořadatelem soutěže v České republice je společnost La Lorraine a.s., U Kožovy hory 2748, 272 01 Kladno, IČ 25544551, spisová značka B 14504 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Pořadatel“).

2. Organizaci soutěže v České republice zajišťuje společnost LOGIK, s. r. o., Radošovická 996/4, Praha 10 – Strašnice, IČ: 25748483, DIČ: CZ25748483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 66683 (dále jen „Organizátor“).

II. Trvání soutěže

1. Soutěž „VYHRAJ LEDNIČKU S DOPÉKACÍM PEČIVEM LA LORRAINE“ (dále jen „Soutěž“) probíhá v termínu od 12. 9. 2018 do 23. 10. 2018 na území České republiky výhradně v síti prodejen Žabka. Soutěž je rozdělena do 3 soutěžních kol.
 

1. kolo:            
Začátek: 12. 9. 2018 v 0:00:01                  
Konec: 25. 9. 2018 v 24:00:00

2. kolo:            
Začátek: 26. 9. 2018 v 0:00:01                  
Konec: 9. 10. 2018 v 24:00:00

3. kolo:
Začátek: 10. 10. 2018 v 0:00:01
Konec: 23. 10. 2018 v 24:00:00

 

III. Účast v Soutěži

1. Akce je určena pro koncové spotřebitele (dále jen „Soutěžící“), kteří v soutěžním období učiní soutěžní nákup, tj. zakoupí v prodejnách řetězce Žabka na území České republiky minimálně jeden soutěžní výrobek a v soutěžním období zaregistrují soutěžní nákup prostřednictvím formuláře na stránkách Soutěže www.pecivokdopekani.cz.

2. Registrací soutěžního nákupu se rozumí vložení data a času nákupu zakoupených výrobků z účtenky do registračního formuláře. Účtenkou se pro případ této Soutěže rozumí strojově tištěný pokladní doklad s datem a časem nákupu, názvem a počtem výrobků. Za účtenku pro potřeby Soutěže nebude považován žádný ručně vypsaný paragon.

3. Koupi výrobků musí Soutěžící v případě nároku na výhru doložit originálem účtenky, kterou se přihlásil do Soutěže.

4. Soutěžními výrobky jsou výrobky společnosti La Lorraine

  • Kaiserka cereální k dopékání, balení 6 ks
  • Bagetka malá světlá k dopékání, balení 6 ks

5. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, které splní pravidla Soutěže. Osoby mladší 18 let se smí Soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

6. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi nebo Pořadateli Soutěže.

7. Soutěžícím se stává osoba, která v soutěžním období nakoupí soutěžní výrobek, uschová si účtenku a zaregistruje soutěžní nákup (datum a čas nákupu) prostřednictvím soutěžního formuláře na www.pecivokdopekani.cz.

8. Soutěžící se může do Soutěže přihlásit opakovaně, vždy však s registrací nového soutěžního nákupu.

9. Platný soutěžní formulář musí být zaslán v době konání Soutěže. Registrace soutěžního nákupu bude přiřazena do soutěžního kola dle data a času vložení registrace do Soutěže.

10. O úspěšném přihlášení do Soutěže bude Soutěžící vždy informován formou potvrzovacího e-mailu.

11. Za Soutěžícího je považována osoba, která používá e-mail uvedený v registračním formuláři. Každý Soutěžící účastí v Soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem e-mailu, který uvedl v soutěžním formuláři.

12. Registrace mimo období Soutěže nebudou do Soutěže o výhru zařazeny.

13. Výhry ani účast v Soutěži nelze vymáhat právní cestou.


IV. Výherce, výhry v Soutěži
a předání výher

Určení výherců

1. Soutěže se Soutěžící účastní automaticky v soutěžním kole, ve kterém byla učiněna registrace. Po skončení každého soutěžního kola Pořadatel vylosuje ze všech registrací daného soutěžního kola jednoho účastníka Soutěže, který získá nárok na hlavní výhru. Losování proběhne do 7 dnů od skončení daného soutěžního kola.

Prokázání nároku na výhru

2. Soutěžící je povinen uschovat si originál pokladního bloku – dokladu o nákupu. V případě, že Soutěžící s nárokem na výhru nepředloží účtenku se shodným datem a časem nákupu tak, jak uvedl prostřednictvím registrace na soutěžním formuláři, ztrácí nárok na výhru. Pro potřeby Soutěže si Pořadatel vyhrazuje právo vylosovat a oslovit náhradního výherce.

Výhry a předání výher

3. Do Soutěže jsou celkem zařazeny 3 výhry
– kombinované chladničky BEKO, model RCSA340M20X.

4. Vylosovaný výherce bude kontaktován do pěti dnů od skončení daného soutěžního kola, ve kterém získal nárok na výhru prostřednictvím
e-mailu a SMS zprávy. Soutěžící s nárokem na výhru bude vyzván k doložení soutěžní účtenky, která bude mít shodný datum a čas nákupu jako ve výherní soutěžní registraci a zaslání korespondenčních údajů.

5. V případě, že Soutěžící s nárokem na hlavní výhru nebude reagovat na výzvu Organizátora a nepředloží relevantní soutěžní účtenku do pěti dnů od vzniku nároku na výhru, může být vybrán náhradní výherce a danému Soutěžícímu nárok na výhru zaniká.

6. Nárok na předání výhry vzniká doručením zásilky splňující všechny následující parametry:

- Zásilka bude obsahovat výherní účtenku, v případě elektronické formy čitelně naskenovanou nebo nafocenou kopii účtenky.
- Zásilka bude obsahovat adresu pro doručení výhry.

Pokud Soutěžící uvedené podmínky nesplní, nedojde k předání výhry získané Soutěžícím 
v Soutěži.

7. Výhry budou Soutěžícímu doručeny Organizátorem Soutěže na adresu, kterou uvede Soutěžící. Výhry budou Soutěžícímu doručeny do 5 týdnů od splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci ze strany Soutěžícího. Nebude-li výhra Soutěžícím převzata do 30 dnů ode dne pokusu
o její doručení, propadá výhra Pořadateli.

V. Osobní údaje

1. Souhlas Soutěžícího a kompletní zpracování osobních údajů je předmětem souhlasu účastníka v samostatném dokumentu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) - zde.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně Soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže.

2. Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky účasti v Soutěži. Pořadatel může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce spojené se Soutěží.

3. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele. Pořadatel má také právo vyloučit takového účastníka Soutěže, který je
z těchto činností důvodně podezřelý.

4. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena
Pořadatelem. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

5. Námitky ohledně průběhu Soutěže mohou Soutěžící zaslat do 5 dnů ode dne zveřejnění
výherců na soutěžních stránkách prostřednictvím e-mailu na
e-mailovou adresu info@pecivokdopekani.cz. Námitky budou projednány do 20 pracovních dnů ode dne jejich přijetí. Soutěžící, který vznesl námitku, bude o rozhodnutí Pořadatele informován telefonicky nebo e-mailem.

6. Pro účely Soutěže zřídil Organizátor e-mailovou adresu info@pecivokdopekani.cz pro možnost bezplatného kontaktování spotřebiteli.

 

V Kladně dne 11. 9. 2018


La Lorraine a.s., Pořadatel Soutěže