Zaškrtnutím políčka "SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“
soutěžící vědomě dává svůj výslovný souhlas pořadateli a organizátorovi:

  • se zpracováním informací v registračním formuláři včetně data a času registrace,
  • se zasláním informačního e-mailu o přijetí registrace do soutěže,
  • s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině,
  • s bezplatným pořízením obrazových, zvukových a obrazově-zvukových záznamů soutěžícího, tj. záznamů zachycujících osobu soutěžícího včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy, a dále s bezplatným užitím takových záznamů všemi způsoby, zejména uveřejněním takového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na Internetu a v propagačních materiálech organizátora a pořadatele, a to neomezeně (územně, časově, množstevně),
  • se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

Odesláním registračního formuláře soutěžící (dále též jako „účastník“) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím organizátora, jakožto zpracovatele.

Odesláním registračního formuláře soutěžící uděluje dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti La Lorraine a.s. U Kožovy hory 2748, 272 01 Kladno, IČ 25544551 (dále jen „pořadatel a správce“), a společnosti LOGIK, s. r. o., Radošovická 996/4, Praha 10 – Strašnice, IČ: 25748483 (dále jen jako „organizátor“), pro účely této soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu evidence, zpracování a vyhodnocení soutěže, maximálně však na dobu 3 let, v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefon. Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jejich využití v rámci soutěže nemůže být do soutěže zařazen.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12, § 20 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících po dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však 3 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správcem, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@pecivokdopekani.cz. Odvoláním svého souhlasu ztrácí účastník nárok na výhru v soutěži.

V Kladně dne 11. 9. 2018


La Lorraine a.s., Pořadatel Soutěže